Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 7-8.]


State-of-the Art


Elena Anagnostopoulou

Greek Syntax 2012: State-of-the Art and Perspectives

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 11-57.]


Κυρίως συνέδριο


Chiara Gianollo & Nikolaos Lavidas

Cognate Adverbials and Case in the History of Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 61-75.]


Cristina Guardiano

The Greek Definite Article Across Time

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 76-91.]


Berit Gehrke & Marika Lekakou

How to Miss Your Preposition

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 92-106.]


Ruth Kempson, Eleni Gregoromichelaki & Stergios Chatzikyriakidis

Joint Utterances in Greek and English: Implications for Linguistic Modeling

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 107-129.]


Dimitra Kolliakou & Jonathan Ginzburg

On the Emergence of Ellipsis in Child Language

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 130-147.]


Despina Kazana

Modifier Agreement with Coordinate Nouns in MG

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 148-162.]


Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά

Προτασιακά και επιρρήματα της ΝΕ: η περίπτωση των μεταγλωσσικών με επίκληση στο ήθος και την ψυχολογική διάθεση του ομιλητή

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 163-173.]


Μιχάλης Σετάτος

Εμβέλεια των κανόνων: ο σχηματισμός του συγκριτικού βαθμού των επιθέτων της κοινής νεοελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 174-190.]


Georgia Andreou

Syntactic Development in Down Syndrome (DS)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 191-196.]


Alexandra Prentza & Ianthi-Maria Tsimpli

Resolution of Pronominal Ambiguity in Greek: Syntax and Pragmatics

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 197-208.]


Dimitris Michelioudakis & Nikos Angelopoulos

The Syntactic Status of N-Incorporation in De-verbal Compounds: Synchronic and Diachronic Evidence

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 209-227.]


Προσυνεδριακή ημερίδα


Ειρήνη Κόντα

Η συμφωνία γένους στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: ενδείξεις από παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 231-243.]


Κωνσταντίνα Κορδούλη

Ο ρόλος της κεφαλής στα παρατακτικά σύνθετα της νέας ελληνικής: μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 244-256.]


Αντιγόνη Καλαμίδα

Μορφοσυντακτική ανάλυση των ρημάτων ψυχικού πάθους της νέας ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 257-276.]


Γιώργος Μαρκόπουλος

Η μορφολογική απλολογία ως ανομοιωτικός μηχανισμός: στοιχεία από πειραματικές διαδικασίες

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 277-292.]


Αθηνά Προύντζου & Κατερίνα Χριστοπούλου

Μια λεξικολογική προσέγγιση για την 'άσεμνη' λέξη μαλάκας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 293-305.]


Ελπίδα Σκλήκα

Τυπολογία και χρήση του υποκορισμού: συγκριτική μελέτη στα τρία είδη γλωσσών (κλιτές, συγκολλητικές, αναλυτικές)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 306-319.]


Elena Perna

Typology of Relative Clauses in Ancient Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 320-333.]


Αργυρώ Τσαγκαράκη

Οι αυτοπαθείς ΟΦ στη ΝΕ και ο ρόλος των κλιτικών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 334-345.]


Mihaela Zamfirescu

Positive Polarity Items in Romanian: The Scalar Approach or a Matter of Resumption?

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 346-358.]


Ανακοίνωση 32ης συνάντησης


 Αναστάσιος Τσαγγαλίδης

Ασύμβατοι συνδυασμοί: από τη θεωρία της γραμματικοποίησης στη θεωρία του βέλτιστου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 33 (2013) σελ. 361-371.]