Έργα δημοσιευμένα στα Άπαντα 7

Ο 7ος τόμος των Απάντων του Μ. Τριανταφυλλίδη, με τίτλο "Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Δ΄", περιλαμβάνει εννέα μελέτες του.


59. «H ορθογραφία μας»

Άπαντα 7, 3-155

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 3 (1913) σελ. 28-195. (Ανάτυπο 1913, με πίνακες και προσθήκες, 174 σελ.)]


60. «Η νεοελληνική ορθογραφία και οι αντιλογίες του κ. Σκιά»

Άπαντα 7, 156-166

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 7 (1917-19) σελ. 74-85.]


61. «Το πρόβλημα της ορθογραφίας μας. Η ιστορία της και οι σημερινές δυσκολίες. Απλοποίηση και φωνητική ορθογραφία. Η τονική μεταρρύθμιση»

Άπαντα 7, 167-238

[Δύο ομιλίες. Έγιναν στις 12 και 14 Απριλίου 1932 στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αθήνα 1932, 80 σελ. Δημοσιεύτηκε και στη Φωνή του Βιβλίου (1932) σελ. 201-212 και 257-273, 326-335, 389-395, 435-440, 489-494.]


62. «Η Ακαδημία και το γλωσσικό ζήτημα»

Άπαντα 7, 239-323

[Νέα Εστία 14 (1933) σελ. 913-921, 1023-1035, 1093-1104, 1148-1158, 1216-1221, 1266-1271. (Ξανατυπώθηκε στη σειρά «Επιστήμη και Ζωή» αρ. 5, 1933, 57 σελ.)]


63. «Extrait d’une lettre de M. Triandaphyllidis»

Άπαντα 7, 324

[Στο «L’adoption universelle des caractères latins. Dossiers de la coopération intellectuelle», Société des Nations 1934, σελ. 84.]


64. «Ορθογραφικά: αυγό ή αβγό

Άπαντα 7, 325-330

[Νέα Εστία 33 (1943) σελ. 303-305.]


65. «Η ορθογραφία μας – Για συγγραφείς, εκδότες και τον καθένα που γράφει τη δημοτική»

Άπαντα 7, 331-392

[Νεοελληνική Παιδεία 3 (1948) σελ. 3-18, 67-75, 107-122, 175-185. (Ανάτυπο 1948, δ´ + 52 σελ.)]


66. «Από ένα Ελβετικό Παρθεναγωγείο»

Άπαντα 7, 395-406

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 2 (1912) σελ. 125-138.]


67. Οι ξένες γλώσσες και η αγωγή

Άπαντα 7, 407-560

[1946, 8 + 215 σελ.]