Έργα δημοσιευμένα στα Άπαντα 1

Ο 1ος τόμος των Απάντων του Μ. Τριανταφυλλίδη, με τίτλο "Μελέτες για τη γλώσσα και τα ιδιώματα Α΄", περιλαμβάνει δύο εκτενείς μελέτες του.


 1. Ξενηλασία ή ισοτέλεια; Μελέτη περί των ξένων λέξεων της Νέας Ελληνικής

Άπαντα 1, 1-297

[Το μέρος πρώτον, τεύχος πρώτον (Άπαντα 1, 7-136), Π. Δ. Σακελλαρίου 1905, 168 σελ. Το υποκεφάλαιο «Αι ξέναι λέξεις αναπληρώνουν ανάγκας της γλώσσης» (Άπαντα 1, 115-123), έχει δημοσιευτεί και στο Παναθήναια 10 (1905) σελ. 279-282. Το μέρος πρώτον, τεύχος δεύτερον (Άπαντα 139-294), Π. Δ. Σακελλαρίου 1907, σελ. 169-376.]


2. Die Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgärliteratur

Άπαντα 1, 299-494

[Στρασβούργο, Karl J. Trübner 1909, 38 + 192 σελ.]