Άλλα κείμενα


1. «Η γλώσσα που γράφηκαν τα Ευαγγέλια: Μ. Τριανταφυλλίδη, Τα Ευαγγέλια και ο αττικισμός. Αλεξάντρεια 1913, 7 σελ.»

[(Αναλυτικό σημείωμα). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 3 (1913) σελ. 290-291. (Υπογρ. Κ. Κ.)]


2. «Μία ανακοίνωση για τη γλώσσα μας»

[(Πόρισμα από μια ανακοίνωση). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 6 (1916) σελ. 216-217. (Υπογρ. Κ. Κ.)]


3. «Περιλήψεις μαθημάτων εις τους δημοδιδασκάλους»

[Εκπαιδευτικός Ερευνητής 3 (1919) αρ. 33, σελ. 5, αρ. 34, σελ. 5-6 και αρ. 35, σελ. 3-4.]


4. «Περίληψη ομιλίας στο Συνέδριο Επιθεωρητών της δημοτικής εκπαιδεύσεως»

[Εκπαιδευτικός Ερευνητής 3 (1919) αρ. 38, σελ. 3-4.]


5. «Η γλώσσα μας. Πίνακες από την ιστορία της»

[(Τυπώθηκε ως χειρόγραφο). 1919, 49 σελ.]


6. «Η γραμματική διδασκαλία των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Το νέον αναλυτικόν πρόγραμμα και ύλη διδασκαλίας»

[Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Παράρτημα αρ. 3 (1919) 32 σελ.]


7. «Η γλωσσική διδασκαλία της Δ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου»

[Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Παράρτημα αρ. 5 (1920) 38 σελ.]


8. «Από τη σχολική καθιέρωση της δημοτικής» (Συνυπογράφουν Δ. Λάμψας, Α. Τραυλαντώνης, Ζ. Παπαντωνίου, Α. Δελμούζος, Δ. Ανδρεάδης)

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 8 (1920) σελ. 140-151.]


9. «Το Συνέδριο των Επιθεωρητών» (Απόσπασμα ομιλίας στο Συνέδριο των Επιθεωρητών)

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 8 (1920), παράγραφος 4, σελ. 156-159.]


10. «Χρονικά. (Γλωσσοεκπαιδευτικά σημειώματα): Δημοτικιστική ομάδα στο Κάιρο. – Εκπαιδευτικός Όμιλος Αλεξάνδρεια. – Το διάταγμα Θεσσαλονίκης και ο εξελληνισμός των ξενόφωνων. – Ψήφισμα των δημοδιδασκάλων Χίου για τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση. – Η νέα σχολική γραμματική στη Βουλή των Ελλήνων. – Ένας παιδαγωγός για τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση. – Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Πόλη. – Σημεία των καιρών. – Η επιστήμη και η γλώσσα της.»

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 136-152. (Υπογρ. Π. Κ.)]


11. «Μ. Τριανταφυλλίδη, Yπομνήματα περί του Ιστορικού Λεξικού (1916-1917) [με 3 εικόνες και 7 πίνακες]. 1920, 8 + 114 σελ.»

[(Αναλυτικό σημείωμα). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 332-336.]


12. «Ν. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τ. Α΄, 1920, 304 σελ., τ. Β΄, 1921, 375 σελ.»

[(Αναγγελία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 336.]


13. «Byzantinische Zeitschrift, τ. 23, αρ. 3-4, Λιψία 1920, σελ. 365-524»

[(Αναγγελία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 336.]


14. «Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, τ. 1. αρ. 1-2, 240 σελ., αρ. 3-4, σελ. 241-456, 1920»

[(Αναγγελία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 336-337.]


15. «H γλωσσική διδασκαλία της τετάρτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου»

[Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Παράρτημα αρ. 5 (1924) 38 σελ.]


16. «Εγκύκλιος περί των θεμάτων άτινα πρόκειται να συζητηθούν κατά τα Συνέδρια των Ανωτέρων Εποπτών της Δημοτικής εκπαιδεύσεως»

[Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Παράρτημα αρ. 9 (1924) 24 σελ.]


17. «O Ψυχάρης και το γλωσσικό ζήτημα»

[Νέα Εστία 6 (1929) σελ. 950-956. (Ανάτυπο 1929, 22 σελ.)]


18. «Δήλωση της πρυτανείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη φοιτητική απεργία. (Συντάχθηκε μαζί με τον καθηγητή Ν. Κριτικό)»

[«Μακεδονία», Θεσσαλονίκη 3 Δεκεμβρίου 1931]


19. «Η ορθογραφία της Ακαδημίας»

[«Πρωία», 15 και 17 Αυγούστου 1933]


20. «Γράμμα στον κ. Γ. Αντύπα»

[«Φωνή του Αιγίου», 31 Απριλίου 1936]


21. «Ο Αλέξανδρος Πάλλης»

[«Καθημερινή», 8, 15 και 22 Φεβρουαρίου 1937]


22. «Διά την μόρφωσιν των ελληνοπαίδων της Αμερικής»

[«Ελεύθερον Βήμα», 15 Ιανουαρίου 1940]


23. «Σαρανταέξι επιστολές του Μανόλη Τριανταφυλλίδη προς την Πηνελόπη Δέλτα»

[Δημοσιεύτηκαν στην Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα». Επιμέλεια Ξ. Λευκοπαρίδη, σελ. 291-349. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1956]


24. «Το αλφαβητάριο με τον Ήλιο. Παρουσίαση»

[Νέα Εστία 64 (1958) σελ. 1405-1406]