Αυτοτελή έργα

1. Studien zu den Lehnwörtern der mittelgriechischen Vulgärliteratur, Inaugural – Dissertation einer hohen philosophischen Fakultät Sektion I der Ludwig – Maximilians – Universität zu München behufs Erlangung der Doktorwürde vorgelegt am 3 Juni 1908 von Manolis Triantaphyllidis aus Athen.

[Μαρβούργο, H. R. Friedrichs Universitäts-Buchdrukerei (Inhaber Karl Gleiser) 1909, 77 σελ. (Εναίσιμη Διατριβή)]


2. Νεοελληνική Γραμματική της δημοτικής (Συντάχθηκε από Επιτροπή με Πρόεδρο και Εισηγητή το Μανόλη Τριανταφυλλίδη και μέλη τους Κλ. Λάκωνα, Θρ. Σταύρου, Αχ. Τζάρτζανο, Β. Φάβη και με γραμματέα το Ν. Ανδριώτη)

[Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β.). 1941, λβ΄ + 441 + 3 σελ.]


3. Λεξιλογικές ασκήσεις για την 5η και 6η Δημοτικού. Βιβλίο του μαθητή

[Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 7, 1947, 48 σελ.]


4. Παροιμιακές φράσεις, από την Ιστορία και τη λογοτεχνία. Για τις ανώτερες τάξεις της Μέσης Παιδείας. Βιβλίο του δασκάλου. (Με τη συνεργασία της Φωτεινής Τζωρτζάκη)

[Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 12, 1947, 104 σελ.]


5. Παροιμιακές φράσεις, από την Ιστορία και τη λογοτεχνία. Για τις ανώτερες τάξεις της Μέσης Παιδείας. Βιβλίο του μαθητή. (Με τη συνεργασία της Φωτεινής Τζωρτζάκη)

[Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 13, 1947, 88 σελ.]


6. Λεξιλογικές ασκήσεις για τη Μέση Παιδεία. Βιβλίο του μαθητή.

[Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 8, 1948, 78 σελ.]


7. Λεξιλογικές ασκήσεις για τη Μέση Παιδεία. Βιβλίο του δασκάλου.

[Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 9, 1948, δ΄ + 72 σελ.]


8. Μικρή Νεοελληνική Γραμματική

[Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 1, 1949, 203 σελ.]


9. Λεξιλογικές ασκήσεις για την 5η και 6η Δημοτικού. Βιβλίο του δασκάλου.

[Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 6, 1949, 45 σελ.]


10. Λεξιλογικές ασκήσεις. Βιβλίο του μαθητή. Ειδική έκδοση για ξενόγλωσσους.

[Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 7α, 1951, 36 σελ.]


11. Η γλώσσα μου. Κείμενα – Γραμματική – Ασκήσεις. Για την 5η και 6η Δημοτικού και τις πρώτες τάξεις της Μέσης Παιδείας. (Με τη συνεργασία των Μ. Οικονόμου, Θρ. Σταύρου)

[Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 5, 1955, 279 σελ.]


12. Τα οικογενειακά μας ονόματα. (Προλεγόμενα, επεξεργασία κειμένου, σχόλια: Ε. Σ. Στάθης)

[Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1982, λβ΄ + 284 σελ.]


13. Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Αλληλογραφία. (Επιμέλεια: Π. Μουλλάς, Μ. Βερτσώνη-Κοκόλη, Ε. Πέτκου)

[Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2001, 32 + 750 σελ.]


14. Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Επιλογή από το έργο του. (Επιμέλεια: Ξ. Κοκόλης)

[Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1982, π΄ + 350 σελ.]