Έργα δημοσιευμένα στα Άπαντα 4

Ο 4ος τόμος των Απάντων του Μ. Τριανταφυλλίδη, με τίτλο "Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Α΄", περιλαμβάνει δεκατρείς μελέτες του.


31. «Δύο γράμματα για το γλωσσικό ζήτημα: Α΄. Το γλωσσικό μας ζήτημα στη Γερμανία»

Άπαντα 4, 3-7

[Νέον Άστυ 13 Δεκ. 1906, με τίτλο «Αι τελευταίαι λέξεις του γλωσσικού μας ζητήματος» (Ξαναδημοσιεύτηκε με τον τίτλο: «Το γλωσσικό μας ζήτημα στη Γερμανία», Νουμάς 4 (1906) αρ. 227.)]


32. «Δύο γράμματα για το γλωσσικό ζήτημα: Β΄. Ανοιχτό γράμμα για το γλωσσικό ζήτημα»

Άπαντα 4, 8-34

[Νουμάς 5 (1907) αρ. 232-236.]


33. «Ένα βιβλίο για τη γλώσσα μας: A. Thumb»

Άπαντα 4, 35-56

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 2 (1912) σελ. 41-65. (Ανάτυπο 1912, 27 σελ.)]


34. «Η παιδεία μας και η γλώσσα της»

Άπαντα 4, 57-92

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 2 (1912) σελ. 271-309. (Ανάτυπο 1912, 41 σελ.). 2η έκδ. 1913, 40 σελ.]


35. «Die Sprachfrage in Griechenland»

Άπαντα 4, 93-110

[Süddeutsche Monatshefte 9 (1911/12) σελ. 522-537.]


36. «Τα Ευαγγέλια και ο αττικισμός»

Άπαντα 4, 111-118

[Γράμματα, Αλεξάνδρεια 2 (1913) σελ. 149-155. (Ανάτυπο, Αλεξάνδρεια 1913, 7 σελ.)]


37. «Απολογία της δημοτικής»

Άπαντα 4, 119-252

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 4 (1914) σελ. 46-196. (Υπογρ. Κ. Π.). (Ανάτυπο 1914, 196 σελ.)]


38. «Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας»

Άπαντα 4, 253-283

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 11-46. (Βλ. και ί.μ. σελ. 161: Προσθήκη στη μελέτη του κ. Μ. Τριανταφυλλίδη)]


39. «H γλώσσα μας στην κοινωνική ζωή»

Άπαντα 4, 284-299

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 131-143.]


40. «Η γλώσσα μας στην κοινωνική ζωή (β΄)»

Άπαντα 4, 300-305

[(Γλωσσικά σημειώματα). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 6 (1916) σελ. 217-221. (Υπογρ. Κ. Κ.)]


41. «Η γλώσσα μας στα χρόνια 1914-1916»

Άπαντα 4, 306-425

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 6 (1916) σελ. 33-120, και 8 (1920) σελ. 49-99. Ανάτυπο 1920, 139 σελ. (1-88 οι σελ. 33-120 και 89-139 οι σελ. 49-99)]


42. «Προς την εκπαιδευτική αναγέννηση. Η σχολική γλώσσα. (Γλωσσικό μάθημα στους δημοδιδασκάλους Αθηνών)»

Άπαντα 4, 426-446

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 7 (1917-19) σελ. 21-43. (Ανάτυπο 1919, 23 σελ.). Και στο Εκπαιδευτικός Ερευνητής 3 (1919) αρ. 51, σελ. 8-11, αρ. 52, σελ. 5.]


43. «Quo-usque tandem ή Η νέα σχολική γλώσσα και ο κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις»

Άπαντα 4, 447-549

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 7 (1917-19) σελ. 86-195. (Ανάτυπο 1919)]