Έργα δημοσιευμένα στα Άπαντα 2

Ο 2ος τόμος των Απάντων του Μ. Τριανταφυλλίδη, με τίτλο "Μελέτες για τη γλώσσα και τα ιδιώματα Β΄", περιλαμβάνει είκοσι επτά μελέτες του.


3. «Δύο βιβλιοκρισίες για τα δημοσιεύματα του Α. Μπούτουρα: Α΄. Ath. Buturas, Ein Kapitel der historischen Grammatik der griechischen Sprache. Λιψία 1910, 112 + 8 σελ.»

Άπαντα 2, 1-15

[(Βιβλιοκρισία). Λαογραφία 2 (1910) σελ. 486-504. (Ανάτυπο 1910)]


4. «Δύο βιβλιοκρισίες για τα δημοσιεύματα του Α. Μπούτουρα: Β΄. Ath. Mpoutouras, Τα ονόματα των μηνών εν τη Νεοελληνική. Εκ του αρχείου του προχείρου Νεοελληνικού Λεξικού. Αθήνα, Sakellarios 1910, 54 σελ.»

Άπαντα 2, 16-21

[(Βιβλιοκρισία). Byzantinische Zeitschrift 20 (1911) σελ. 253-257. (Ανάτυπο, Λιψία 1911)]


5. «Η αρχή της γλώσσας και η φροϊδιανή ψυχολογία»

Άπαντα 2, 22-32

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 219-231. (Ανάτυπο 1916)]


6. «Τα "ντόρτικα" της Ευρυτανίας. Συμβολή στα ελληνικά "μαστόρικα"»

Άπαντα 2, 33-45

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 219-231. (Ανάτυπο 1916)]


7. «Eine zigeunerisch-griechische Geheimsprache»

Άπαντα 2, 46-85

[Zeitschrift für vergleichende Sprachforschungen 52 (1924) σελ. 1-40]


8. «Über Geheimsprachen»

Άπαντα 2, 86-89

[Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie 3 (1925) σελ. 91-93. (Περίληψη ομιλίας που έγινε στη Βιένη και στο Μόναχο στον Internazionaler Verein für Individualpsychologie, στις 14 Νοεμβρίου 1924 και 12 Ιανουαρίου 1925)]


9. «Griechische Geheimsprachen»

Άπαντα 2, 90-140


10. «H γενική των υποκοριστικών σε -άκι και το νεοελληνικό κλιτικό σύστημα»

Άπαντα 2, 141-171

[Βυζαντινά και νεοελληνικά χρονικά. Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 5 (1926) σελ. 273-306. (Ανάτυπο 1926)]


11. «O τονισμός της γενικής των προπαροξύτονων αρσενικών σε -ος και ουδέτερων σε -ο»

Άπαντα 2, 172-185

[Βυζαντινά και νεοελληνικά χρονικά. Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 5 (1926) σελ. 307-322. (Ανάτυπο 1926)]


12. «Carsten Höeg, Les Saracatsans. Une tribu nomade grecque. Etude linguistique précédée d’une notice ethnographique. Thèse presentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Copenhague par Christian Höeg. Paris. Librairie ancienne Edouard Champion, 1925. Copenhague, Librairie V. Pio Povl Branner. Τόμ. 1ος, 312 σελ. Τόμ. 2ος, 212 σελ.»

Άπαντα 2, 186-199

[(Βιβλιοκρισία). Götingische Gelehrte Anzeiger, 1930, σελ. 1-14]


13. «Δώσε μού το» – «δώσε μέ το»

Άπαντα 2, 200-205

[Νέα Εστία 20 (1936) σελ. 1468-1470. (Ανάτυπο 1936, 15 σελ.)]


14. «Η ελληνική αύξηση, ο τονισμός της και το ξεχώρισμα των ομόηχων ρηματικών τύπων»

Άπαντα 2, 206-215

[Glotta 25 (1936) σελ. 238-248. (Ανάτυπο, Γοτίγκη 1936)]


15. «Η δυναμικότητα των ασυμμόρφωτων λόγιων τύπων»

Άπαντα 2, 216-225

[Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μνημόσυνον Ν. Γ. Παπαδάκι, τ. ΣΤ΄, Θεσσαλονίκη 1948. (Ανάτυπο 1948, 12 σελ.)]


16. «Influence de la morphologie savante sur le néo-grec»

Άπαντα 2, 226-233

[Actes du 6e Congrès international des linguistes (Paris Juillet 1948), Paris, 1949, σελ. 340-348]


17. «Ο νόμος του τονισμένου φωνήεντος»

Άπαντα 2, 234-240

[Annuaire de l’Institut de philologie et d’Histoire Orientale et Slave. Mélanges Grégoire 9 (1949) σελ. 561-568. (Ανάτυπο 1949)]


18. «L’anisosyllabisme dans la déclinaison néo-grecque»

Άπαντα 2, 241-242

[Byzantion 19 (1949) σελ. 289-290. (Ανάτυπο 1949)]


19. «Ο πληθυντικός των οξύτονων αρσενικών ουσιαστικών σε -τής»

Άπαντα 2, 243-262

[(Ανακοίνωση που έγινε στον κύκλο Παλαμά, στις 3 Ιουνίου 1946). Mélanges Merlier 1 (1956) σελ. 357-375. (Ανάτυπο 1951, 19 σελ.)]


20. «Neugriechische Familiennamen»

Άπαντα 2, 263-268

[Quatrième congrès international des sciences onomastiques Uppsala 1952. Actes et mémoires 2 (1952) σελ. 523-529. (Ανάτυπο, Lund 1952)]


21. «Τα ελληνικά των Ελλήνων της Αμερικής»

Άπαντα 2, 269-298

[Ελληνικά 12 (1953) σελ. 301-331, Θεσσαλονίκη. (Ανάτυπο 1953, 31 σελ.)]


22. «Ελληνικές συνθηματικές γλώσσες»

Άπαντα 2, 299-320

[Ελληνικά 4 (1953) σελ. 661-684. Παράρτημα. Προσφορά εις Στίλπωνα Κυριακίδην. (Ανάτυπο 1953)]


23. «Η ενική γενική των ουδετέρων σε -μα»

Άπαντα 2, 321-325

[Ελληνικά 15. Τόμος τιμητικός Σωκράτους Β. Κουγέα (1957), σελ. 350-354, Θεσσαλονίκη 1957. (Ανάτυπο 1957)]


24. «Η βουλευτίνα και ο σχηματισμός των θηλυκών επαγγελματικών ουσιαστικών»

Άπαντα 2, 326-334

[Νέα Εστία 65 (1959) σελ. 635]


25. «Thesaurus Linguae Latinae»

Άπαντα 2, 337-343

[Παναθήναια 7 (1907) σελ. 163-166.]


26. Το λήμμα

Άπαντα 2, 344-362

[1914, 23 σελ.]


27. «Έκθεσις περί της γλωσσικής αποστολής εις την Βορειοδυτικήν Ελλάδα κατά το 1915»

Άπαντα 2, 363-388

[Υπομνήματα περί του Ιστορικού Λεξικού (1916-1917), Αθήνα 1920, σελ. 1-35.]


28. «Υπόμνημα περί της συλλογής των επαγγελματικών τεχνικών ορών»

Άπαντα 2, 389-397

[Υπομνήματα περί του Ιστορικού Λεξικού (1916-1917), Αθήνα 1920, σελ. 36-45.]


29. «Υπόμνημα περί του Ιστορικού Λεξικού»

Άπαντα 2, 398-453

[Υπομνήματα περί του Ιστορικού Λεξικού (1916-1917), Αθήνα 1920, σελ. 46-114.]