Έργα δημοσιευμένα στα Άπαντα 8

Ο 8ος τόμος των Απάντων του Μ. Τριανταφυλλίδη, με τίτλο "Διάφορα", περιλαμβάνει εβδομήντα έξι άρθρα και σημειώματά του.


68. «Το έργο του Ομίλου»

Άπαντα 8, 3-10

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 1-10.]


69. «Δέκα χρόνια (Απολογισμός για την εργασία του Ομίλου. Ομιλία που έγινε στις 5 Φεβρ. 1921)»

Άπαντα 8, 11-29

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 5-26.]


70. Τι περιμένομε από σας. Χαιρετισμός στους νέους του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άπαντα 8, 30-43

[Θεσσαλονίκη 1927, 28 σελ.]


71. Χαιρετισμός στους νέους του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άπαντα 8, 44-64

[Θεσσαλονίκη 1928, 36 σελ.]


72. Έλληνες της Αμερικής. Μια ομιλία

Άπαντα 8, 65-144

[Αθήνα 1952, 96 σελ.]


73. «Χιονοχώρι»

Άπαντα 8, 147-151

[«Ακρόπολις», 10 Φεβρουαρίου 1906.]


74. «Καστράκι»

Άπαντα 8, 151-152

[«Θάρρος», Τρίκκαλα 11 Ιουνίου 1909.]


75. «Διδαχτικά βιβλία του Βηλαρά ανέκδοτα»

Άπαντα 8, 152-157

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 3 (1913) σελ. 264-268.]


76. «Δημοτικισμός και σοσιαλισμός»

Άπαντα 8, 157-158

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 3 (1913) σελ. 291-292.]


77. «Ο Goethe και οι διάλεχτοι»

Άπαντα 8, 158-159

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 3 (1913) σελ. 292-293.]


78. «Ο Λούθηρος και τα γερμανικά»

Άπαντα 8, 159-160

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 3 (1913) σελ. 293.]


79. «Η απλοποίηση της ορθογραφίας στην Αγγλία»

Άπαντα 8, 160-161

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 3 (1913) σελ. 293-294.]


80. «Η γλώσσα που θέσπισε το Σύνταγμα»

Άπαντα 8, 161-165

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 3 (1913) σελ. 295-298. (Υπογρ. Κ. Κ.)]


81. «Συμβολές στην ιστορία του δημοτικισμού»

Άπαντα 8, 165-166

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 232-233.]


82. «Από τα ψυχολογικά της καθαρεύουσας»

Άπαντα 8, 166-172

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 238-245.]


83. «Ο Χαρίλαος Τρικούπης για το γλωσσικό ζήτημα»

Άπαντα 8, 172-177

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 246-252.]


84. «Νίκη»

Άπαντα 8, 177-181

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 6 (1916) σελ. 1-5.]


85. «Προς την εκπαιδευτικήν αναγέννησιν»

Άπαντα 8, 181-186

[Νέα Ελλάς 24, 26, 27 Ιουλίου 1917. (Υπογρ. Εκπαιδευτικός)]


86. «Χαιρετισμός»

Άπαντα 8, 186-189

[Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 8 (1920) σελ. 156-159 και Εκπαιδευτικός Ερευνητής 3 (1919) αρ. 38, σελ. 3-4]


87. «Επί του Εκπαιδευτικού. (Απάντηση στον Ε. Κουλουμβάκη για τη γλώσσα των Νεοελληνικών αναγνωσμάτων)»

Άπαντα 8, 190-192

[«Εμπρός» 21 Αυγούστου 1925. «Ελεύθερον Βήμα» 21 Αυγούστου 1925.]


88. «Το γλωσσικό ζήτημα στη Γαλλία στο ΙΣΤ΄ αιώνα»

Άπαντα 8, 192-195

[Φοιτητική Συντροφιά 1 (1925) αρ. 3, σελ. 5-6.]


89. «Διγλωσσία»

Άπαντα 8, 195-199

[Φοιτητική Συντροφιά 1 (1925) αρ. 4, σελ. 4-5.]


90. «Φυγομαχία»

Άπαντα 8, 200-203

[«Διδασκαλικόν Βήμα» 14 Μαρτίου 1926. (Υπογρ. Ι. Γ.)]


91. «Η μέχρι τούδε λειτουργία και αι ανάγκαι του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Άπαντα 8, 203-210

[(Συνέντευξη). «Ελεύθερον Βήμα» 12 Ιανουαρίου 1927.]


92. «Γράμμα στο Ν. Ποριώτη. (Για την ορθογραφία των αναγνωστικών του 1917)»

Άπαντα 8, 210-212

[Θυμέλη 1 (1933) αρ. 3-4, σελ. 210.]


93. «Προσφώνηση κατά τον εορτασμό των εκατόχρονων του Αδ. Κοραή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»

Άπαντα 8, 212-213

[Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Χ. Χαριτωνίδη, Λόγος εις Aδαμάντιον Κοραήν. Πανηγυρικός, 4 Απριλίου 1933. Θεσσαλονίκη 1933.]


94. «Προς γραμματική ενοποίηση;»

Άπαντα 8, 214-216

[Νεοελληνικά Γράμματα, Περ. Β΄ (1937), 6 Μαρτίου 1937, σελ. 2.]


95. «Ψυχάρης»

Άπαντα 8, 216-217

[Νεοελληνικά Γράμματα, Περ. Β΄ (1938), 13 Αυγούστου 1938, σελ. 9.]


96. «Επικήδειος στον Ελισαίο Γιαννίδη»

Άπαντα 8, 217-218

[Νέα Εστία 31 (1942) σελ. 182.]


97. «Οδηγίες για το μεταχείρισμα της δημοτικής στην πεζογραφία»

Άπαντα 8, 218-222

[Περίληψη από εισήγηση που έγινε στον Κύκλο Τεχνικών στις 25-6-1942. Χωροταξία, Δελτίον Κύκλου Τεχνικών 32, 1942.]


98. «Η Νεοελληνική Γραμματική και οι νέοι»

Άπαντα 8, 222-226

[Πειραϊκά Γράμματα 2 (1942) σελ. 299-301.]


99. «Για τη γλώσσα. (Απάντηση στον κ. Αιμ. Χαρμούζιο)»

Άπαντα 8, 226-231

[Νέα Εστία 33 (1943) σελ. 633-636.]


100. «Σαν πρόλογος»

Άπαντα 8, 231-232

[Χρονικά του Πόντου 1 (1943) σελ. 6.]


101. «Τι επιζητούμε»

Άπαντα 8, 232-233

[Χρονικά του Πόντου 1 (1943) σελ. 22.]


102. «Πώς είδα το Λουκόπουλο»

Άπαντα 8, 233-235

[Ελεύθερα Γράμματα, 15 Ιανουαρίου 1947, σελ. 24.]


103. «Μια απάντηση. (Σε γράμμα του καθηγητή Β. Φάβη)»

Άπαντα 8, 235-237

[(Γράμμα στον καθηγητή Β. Φάβη). Νεοελληνική Παιδεία 4 (1949) σελ. 99.]


104. «Καρτεσιανά»

Άπαντα 8, 238

[(Γράμμα). Νέα Εστία 45 (1949) σελ. 451. (Υπογρ. Δ. Φρ., φοιτήτρια Φιλολογίας)]


105. «Ελισαίος Γιανίδης, Γλώσσα και Ζωή. Αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητήματος. Έκδοση του Αδερφάτου της εθνικής γλώσσας. Αθήνα 1908, 158 σελ.»

Άπαντα 8, 241-242

[(Βιβλιοκρισία). Λαός, Πόλη 23 Νοεμβρίου 1908 αρ. 2, σελ. 6 (Υπογρ. Ίβυκος). (Ξαναδημοσιεύτηκε ως πρόλογος του Γλώσσα και Ζωή, 2η έκδ. 1910)]


106. «Τζαρτζάνου Α., Περί της συγχρόνου Θεσσαλικής διαλέκτου»

Άπαντα 8, 242-243

[(Βιβλιοκρισία). Λαογραφία 2 (1910) σελ. 246–247.]


107. «Ετυμολογικόν Λεξικόν της Κουτσοβλαχικής γλώσσης υπό Κ. Νικολαΐδου, εν Αθήναις 1909, μζ´ + 598 σελ.»

Άπαντα 8, 243-244

[(Βιβλιοκρισία). Λαογραφία 2 (1910) σελ. 246–247.]


108. «H εκπαιδευτική ανόρθωσις. Άρθρα του κ. Δ. Γληνού»

Άπαντα 8, 244-249

[Νέα Ελλάς 18, 19, 20, 27, 29, 30 και 31 Μαρτίου 1914. (Κρίσις). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 4 (1914) σελ. 301-304. (Υπογρ. Κ. Κ.)]


109. «E. Schwyzer, Genealogische und kulturelle Sprachverwandtschaft. (Απόσπασμα από την Επετηρίδα του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης), Ζυρίχη 1914, 14 σελ.»

Άπαντα 8, 250-251

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 4 (1914) σελ. 313-314.]


110. «Α. Thumb, Grammatik der neugriechischen Volkssprache. Βερολίνο – Λιψία 1915 (Sammlung Göschen, 765) 119 σελ.»

Άπαντα 8, 251-255

[(Βιβλιοκρισία). Λαογραφία 5 (1915) σελ. 435-439. (Ανάτυπο 1915)]


111. «Καρόλου Δίκενς, "Τα Κάλαντα", Χριστουγεννιάτικο διήγημα, μετάφραση από το αγγλικόν Όλγας Κ. Βελλίνη. Βιβλιοθήκη του Λυκείου των Ελληνίδων. Αρ. 1 (1915) 98 σελ.»

Άπαντα 8, 255-258

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 117-119.]


112. «Χατζιδάκι Ν., Εισαγωγή εις την αναλυτικήν θεωρίαν των επιφανειών. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 1 (1913) 112 σελ.»

Άπαντα 8, 258-260

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 119-121.]


113. «Ελισαίου Γιανίδη, Γλώσσα και Ζωή. Αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητήματος, 3η έκδ., του Προοδευτικού Κέντρου της Πόλης. Αθήνα 1914»

Άπαντα 8, 260-262

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου (1915) σελ. 121-122.]


114. «Π. Βλαστού, Γραμματική της Δημοτικής, Αθήνα 1914, 182 σελ. Α. Thumb, Grammatik der neugriechischen Volkssprache. Συλλογή Göschen. Βερολίνο – Λιψία 1915, 118 σελ.»

Άπαντα 8, 262-267

[(Βιβλιοκρισίες). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 280-284.]


115. «R. M. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, a study of the dialekts of Silli, Cappadocia and Pharasa with grammar, texts, translations and glossary, με ένα κεφάλαιο για το περιεχόμενο των λαϊκών παραμυθιών από τον W. R. Halliday. Κέμπριτς 1916, 16 + 695 σελ. με εννέα εικόνες και δύο γεωγραφικούς χάρτες»

Άπαντα 8, 267-273

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 284-289.]


116. «Γ. Χατζιδάκι, Σύντομος ιστορία της ελληνικής γλώσσης, μεθ’ ενός γεωγραφικού χάρτου. Υπό την προστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης. Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. Βιβλιοπωλείον Σιδέρη. Αθήνα 1915, 144 σελ.»

Άπαντα 8, 273-278

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 289-292.]


117. «Λέκα Αρβανίτη μαλλιαρού, Κούφια καρύδια. Λίβερπουλ 1915, 559 σελ.»

Άπαντα 8, 278-283

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 293-297.]


118. «Π. Παπαγεωργίου, H πατάτα. Βιβλιοθήκη του Γεωργού αρ. 1. Βασιλική γεωργική εταιρία. Αθήνα 1916, 22 σελ. Ν. Περόγλου, Η φυστικιά. Βιβλιοθήκη του Γεωργού αρ. 2. Βασιλική γεωργική εταιρία. Αθήνα 1916, 20 σελ. Π. Νιρβάνα, Το δάσος. Εκδόσεις Φιλοδασικής Ενώσεως, υπό την προεδρίαν της Βασιλίσσης, αρ. 2. Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο 1916, 11 σελ.»

Άπαντα 8, 284-289

[(Βιβλιοκριτικά σημειώματα). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 5 (1915) σελ. 297-301.]


119. «H. Pernot, Grammaire de grec moderne, (Langue parlée). Παρίσι 1917, 3η έκδ. 300 σελ. Collection de manuels pour l’étude du grec moderne»

Άπαντα 8, 289-292

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Eκπαιδευτικού Oμίλου 6 (1916) σελ. 204-206.]


120. «Η γραμματική διδασκαλία των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, παράρτημα αρ. 3 (1919) 32 σελ. Η γλωσσική διδασκαλία της τετάρτης τάξεως του δημοτικού σχολείου. Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημ. Εκπαιδ., παράρτημα αρ. 5 (1920) 38 σελ.»

Άπαντα 8, 292-298

[(Αναλυτικά σημειώματα). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 109-113.]


121. «Β. Σταματέλου, Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η γραμματική της κοινής δημοτικής. Πάτρα 1920, 96 σελ.»

Άπαντα 8, 298-299

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 113-114.]


122. «Δ. Κοντογιάννη, Συλλογή δημοτικών παραδόσεων. 1920, 96 σελ.»

Άπαντα 8, 299

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 114.]


123. «Αθ. Μπούτουρα, Επισκόπησις της ιστορίας του γλωσσικού ζητήματος και κριτική επί των σχετικών γνωμών. Απόσπασμα εκ της ιστορικής γραμματικής της νεοελληνικής. Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Παράρτημα αρ. 2 (1919) 51 σελ.»

Άπαντα 8, 299-301

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 120-121.]


124. «Κ. Φλώρη, Ο Ψυχάρης και το έργο του. Έκδοση Δημοτικιστικής Ομάδας, αρ. 1, Κάιρο 1916, 31 σελ. Για τη γλώσσα μας. Έκδοση Δημοτικιστικής Ομάδας, αρ. 2, Κάιρο 1917»

Άπαντα 8, 301

[(Βιβλιοκριτικά σημειώματα). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 121-122.]


125. «Κ. Aμάντου, Το γλωσσικόν ζήτημα. Aνατύπωσις εκ της "Ανθρωπότητος" 2 (1920) 21 σελ.»

Άπαντα 8, 301-303

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 122-123.]


126. «Μ. Φιλήντα, Η ορθογραφία μας. "Ανθρωπότης" 1 (1919-1920) αρ. 5, 2 (1920) 21 σελ.»

Άπαντα 8, 303-304

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 122-123.]


127. «Aug. Heisenberg, Dialekte und Umgangssprache in Neugriechischen. Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften zur Feier des 1597. Stiftungstages am 29 Mai 1918. Μόναχο 1918, 70 σελ., 1 (1919-1920) αρ. 5, 2 (1920) 21 σελ.»

Άπαντα 8, 304-307

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 127-129.]


128. «Σ. Βίου, Χιακά γλωσσικά. Πραγματεία βραβευθείσα εν τω γλωσσικώ διαγωνισμώ του 1918. Χίος 1920, 114 σελ., 1 (1919-1920) αρ. 5, 2 (1920) 21 σελ.»

Άπαντα 8, 307-308

[(Βιβλιοκριτικό σημείωμα). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 129-130.]


129. «Αθ. Μπούτουρα, Ιστορία του ζητήματος της προφοράς της ελληνικής γλώσσης και των σχετικών αγώνων των φιλολόγων. Ανατύπωσις εκ του πανηγυρικού τόμου επί τη εβδομηκονταετηρίδι της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, 1920, 17 σελ.»

Άπαντα 8, 308-309

[(Βιβλιοκριτικό σημείωμα). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 130.]


130. «L. Roussel, Η γλωσσική διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία. "Αδελφοσύνη" 5 (1921) σελ. 77-84»

Άπαντα 8, 309

[(Βιβλιοκρισία). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 323.]


131. «L. Roussel, Les réformes dans l’enseignement primaire grec. Στο Les Annales franco-helléniques 3 (1920) αρ. 93, σελ. 5-9»

Άπαντα 8, 309

[(Βιβλιοκριτικό σημείωμα). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 323.]


132. «P. Kretschmer, Neugriechische Märchen, στη σειρά Märchen der Weltliteratur. Ιένα 1919, 343 σελ.»

Άπαντα 8, 310

[(Βιβλιοκριτικό σημείωμα). Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 336.]


133. «Ευδ. Αθανασούλα, Γύρω-γύρω όλοι»

Άπαντα 8, 310-311

[(Βιβλιοκριτικό σημείωμα για το βιβλίο Γύρω-γύρω όλοι, λαϊκά παιχνίδια και τραγούδια για πολύ μικρά παιδιά. Διαλεγμένα από την Ευδ. Αθανασούλα, εικονογραφημένα από τη Λύδια Μπορζέκ). «Ελεύθερον Βήμα», 18 Σεπτεμβρίου 1927. Και στη «Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 1927.]


134. «Θ. Βοσταντζόγλου, Αντιλεξικόν ή θησαυρός ελληνικών λέξεων και φράσεων διατεταγμένων κατά λογικήν σειράν. 1949, 1066 σελ.»

Άπαντα 8, 311-316

[(Βιβλιοκρισία). Νεοελληνική Παιδεία 4 (1949) σελ. 228-230.]


135. «Υπόμνημα προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών»

Άπαντα 8, 319-335

[Αντί χειρογράφου. 1924, 25 σελ.]


136. Επιστήμη και ήθος. Προς τη Φιλοσοφική Σχολή και το κοινόν των επιστημόνων. Με ένα Επίμετρο προς τη Φιλοσοφική Σχολή

Άπαντα 8, 336-431

[1924, 104 σελ.]


137. «Προλεγόμενα στη Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)»

Άπαντα 8, 432-445

[Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής), ΟΕΣΒ, Αθήνα 1941, σελ. ιε΄-λα΄.]


138. «Νέος θησαυρός της ελληνικής γλώσσης υπό Δρ. Καρόλου Κρούμβαχερ»

Άπαντα 8, 449-465

[(Μετάφραση). «Νέα Ημέρα», Τριέστι 3/16 και 10/23 Ιανουαρίου 1909.]


139. «Ο Άθως, το Άγιον Όρος. Από μια λησμονημένη περιγραφή του Ι. Φαλμεράυερ»

Άπαντα 8, 466-469

[(Απόσπασμα – Μετάφραση). «Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 1927.]


140. «Η ατομιστική ψυχολογία»

Άπαντα 8, 470-474

[Νέα Εστία 5 (1929) σελ. 52-55.]


141. «Από την "Εισαγωγή στη χαρακτηριολογία" του Φρ. Künkel»

Άπαντα 8, 475-511

[(Μετάφραση). Νέα Εστία 5 (1929) σελ. 94-100, 262-266, 296-299, 335-338, 458-461.]


143. «Μια ανεύθυνη προκήρυξη του Υπουργείου»

Άπαντα 8, 514-517

[Εφημερίδα «Το Βήμα», 5 Αυγούστου 1953, σελ. 3.]