Σκοπός

Το Ινστιτούτο έχει ως αποστολή την επιστημονική καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαθήκη του Μ. Τριανταφυλλίδη και στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, στην αποστολή του Ινστιτούτου εντάσσονται:

 • η θεωρητική και εφαρμοσμένη, επιστημονική και διεπιστημονική, έρευνα στους τομείς της ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας·
 • η συγχρονική και διαχρονική μελέτη της ελληνικής γλώσσας·
 • η συγκέντρωση πηγών και η συγκρότηση αρχείων υλικού για τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας·
 • η με κάθε τρόπο δημοσίευση επιστημονικών έργων που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία·
 • η υποβοήθηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, τόσο ως μητρικής όσο και ως δεύτερης ή ξένης, καθώς και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.

Επίσης, στην αποστολή του Ινστιτούτου εντάσσονται:

 • η αρχειοθέτηση, η δημοσίευση, η ανάδειξη και η προβολή του έργου του ιδρυτή του Ινστιτούτου·
 • η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το αντικείμενο του Ινστιτούτου·
 • η ανάθεση σε τρίτους και η εποπτεία της εκτέλεσης ερευνητικών έργων σχετικών με το αντικείμενο του Ινστιτούτου·
 • η ερευνητική συνεργασία του Ινστιτούτου με ιδρύματα, ινστιτούτα και πάσης φύσεως οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτες χώρες, και η συμμετοχή του Ιδρύματος σε ερευνητικά προγράμματα των φορέων αυτών·
 • η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων σχετικών με το αντικείμενο του Ινστιτούτου καθώς και η δημοσίευση των πορισμάτων τους·
 • η χορήγηση υποτροφιών για σπουδές που σχετίζονται με το αντικείμενο του Ινστιτούτου.

Τέλος, το Ινστιτούτο, σύμφωνα με τη διαθήκη του ιδρυτή του, έχει ως στόχο την προαγωγή της παιδείας του ελληνικού λαού με κάθε πρόσφορο μέσο.