Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 9.]


Κεντρικές ομιλίες


S. Kroon & K. Yagmur

Teachers as Actors in Multilingual Classrooms in Suriname: Language Policy at Work

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 13-26.]


B. Rothstein

German Classes and Qualification in the Language of Origin?

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 27-41.]


Κυρίως συνέδριο


Α. Αμπάτη & Χ. Κατσάρου

Πειραματική εφαρμογή στρατηγικών από αλλόγλωσσους μαθητές Δημοτικού με στόχο την εκμάθηση θεματικού λεξιλογίου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 43-61.]


Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Το επίθημα -άτο(ς) στο λεξιλόγιο της ελληνικής κουζίνας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 62-72.]


Γ. Ανδρουλάκης

Ιδεολογία και πρακτικές κοινωνικής ένταξης και διγλωσσίας: ανθεκτικοί εκπαιδευτικοί μύθοι και προτάσεις για την αναίρεσή τους

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 73-81.]


Ε. Βασιλάκη

“Είσαι είκοσι δυο χρονών δάσκαλος […] Πιστεύω ότι πρέπει να έχεις έναν τρόπο να γράφεις”: Ακαδημαϊκός και προσωπικός λόγος στα αναστοχαστικά κείμενα μελλοντικών εκπαιδευτικών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 82-92.]


Γ. Βελούδης

Πανελλήνιοι αγώνες επιχειρηματολογίας-αντιλογίας: κριτική αποτίμηση του θεσμού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 93-103.]


Μ. Βόγκα

Διαγλωσσική ομοτυπία και μεταφραστική προτεραιοποίηση: ο ρόλος του ορθογραφικού δείκτη και της ετυμολογίας μέσα από δύο ελληνο-γαλλικά πειράματα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 104-125.]


A. Chionidou & K. Nikolaidou

Greek EFL Learners’ Perception of Spontaneous Speech: The Influence of Connected Speech Processes

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 126-141.]


Κ. Ηλιοπούλου & Α.-Μ. Σουγάρη

Αποτίμηση σχεδίων μαθήματος κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας: εργαλεία διδασκαλίας ή δείκτες αξιολόγησης;

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 142-155.]


Ά. Ιορδανίδου & Π. Παπαϊωάννου

Το διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 156-165.]


Κ. Κακαρίκος & Ε. Κοντοκώστα

Η διδασκαλία του επιθέτου και της γραμματικής συμφωνίας: αποτίμηση αποτελεσμάτων δειγματικών διδασκαλιών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 166-179.]


Μ. Καμηλάκη

Μουσειακό κείμενο και κριτικός γραμματισμός: επιχειρώντας τη γλωσσοδιδακτική αναστοχαστικότητα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 180-192.]


Μ. Καρυολαίμου & Μ. Μαγκλάρα

Διδακτικοί λόγοι και μαθητικές ταυτότητες: παραδείγματα από σχολεία ΖΕΠ

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 193-205.]


Μ. Κατσάνου & Σ. Βαρλοκώστα

Λεξιλόγιο και γραμματική στη δεύτερη γλώσσα: η περίπτωση του προφορικού λογού των παιδιών ρομά προσχολικής ηλικίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 206-217.]


Σ. Κεφαλίδου & Π. Πολίτης

Οι αφηγήσεις τηλεοπτικών δελτίων και η διδακτική αξιοποίησή τους στο γλωσσικό μάθημα του Γυμνασίου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 218-230.]


Σ. Κλειδή & Α. Τσόκογλου

Η σύγχρονη γλωσσολογία στη διδασκαλία της γραμματικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 231-243.]


Ο. Κουτσιμπέλη

Διδασκαλία της δημιουργικής γραφής μέσω των συνταγματικών και παραδειγματικών αξόνων της νέας ελληνικής: η περίπτωση χρήσης σεναρίων στο πιλοτικό νέο Γυμνάσιο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 244-258.]


Σ. Κουτσουλέλου

Ουσιαστικά-κελύφη: η χρήση τους στις μαθητικές εκθέσεις (διδακτική παρέμβαση)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 259-272.]


Τ. Κωστούλη & Μ. Στυλιανού

Ο κριτικός γραμματισμός από τη θεωρία στην πράξη: εργαλεία δόμησης και αναστοχασμού νέων ταυτοτήτων και παιδαγωγικών πρακτικών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 273-286.]


Κ. Μαρωνίτη & Α. Στάμου

Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση των κειμένων της μαζικής κουλτούρας στη γλωσσική διδασκαλία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 287-300.]


L. Mitits & Z. Gavriilidou

Effects of Gender, Age, Proficiency Level and Motivation Differences on Monolingual and Multilingual Students’ Language Learning Strategies

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 301-315.]


Κ. Δ. Ντίνας & Ε. Χλαπουτάκη

Κριτήριο και δείκτες αξιολόγησης της διδασκαλίας της ανάγνωσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 316-326.]


Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Α. Αρχάκης & Κ. Τζωρτζάτου

Γλωσσική επίγνωση και ορθογραφία: παρατηρήσεις σε γραπτά μαθητών της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου με Γ1 τη νέα ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 327-338.]


Α. Παπαδήμα & Σ. Κυριάκου

Η ελληνική κυπριακή διάλεκτος στα σχολικά γλωσσικά εγχειρίδια της κυπριακής εκπαίδευσης: ορθογραφικές συμβάσεις και τυπογραφικές πρακτικές

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 339-351.]


Μ. Παπουτσή

Ενήλικες vs παιδιά: ασυμφωνία στη συμφωνία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 352-368.]


A. Revuelta Puigdollers

Comitatives in Modern Greek and Spanish

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 369-381.]


Μ. Σετάτος

Παραγλωσσικά συστήματα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 382-400.]


Β. Συμεωνίδης

Πρόταση για την αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 401-410.]


Φ. Τεντολούρης & Σ. Χατζησαββίδης

Λόγοι του κριτικού γραμματισμού και η ‘τοποθέτησή’ τους στη σχολική πράξη: προς μια γλωσσοδιδακτική αναστοχαστικότητα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 411-421.]


Μ. Τζακώστα

Οι γλωσσικές ποικιλίες στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση: σκέψεις και προβληματική για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος διδασκαλίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 422-430.]


Α. Τσαγγαλίδης

Ποιό(τητα) της ενέργειας και ρηματική όψη στις σχολικές γραμματικές της ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 431-443.]


M. Tzoannopoulou

Exploring Emotional Intelligence, Language Anxiety and Academic Success in an ESP Context

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 444-457.]


Α. Φτερνιάτη

Αφηγηματικές δεξιότητες μαθητών της Στ′ Δημοτικού έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του ισχύοντος διδακτικού υλικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 458-473.]


Φ. Χαραλαμποπούλου, Β. Κάντζου, Ε. Παντελόγλου & Γ. Σιμόπουλος

Διαδίκτυο και γλωσσική εκπαίδευση: πλατφόρμα εκμάθησης γενικών και επιχειρηματικών ελληνικών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 474-486.]


Προσυνεδριακή ημερίδα


Σ. Αντωνοπούλου

Hλεκτρονική μάθηση και ψηφιακός εκπαιδευτικός λόγος: μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 487-499.]


Β. Αποστολούδα

Μια πειραματική διερεύνηση στον τονισμό των ουσιαστικών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 500-513.]


Σ. Αργυρόπουλος

“Πόσο αρνητικές” είναι οι αρνητικές αντωνυμίες της κοινής νεοελληνικής και της κοινής ρουμανικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 514-533.]


Ε. Βατάλα

Η διδακτική αναπλαισίωση της μεταφοράς στο εκπαιδευτικό υλικό του Δημοτικού και του Γυμνασίου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 534-545.]


Α. Καποθανάση

Η διδασκαλία του φαινομένου της ομοηχίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση: η περίπτωση των εγχειριδίων Γραμματικής του Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 546-561.]


Α. Κατσαλήρου

Ακαδημαϊκό λεξιλόγιο: τα χαρακτηριστικά του και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής για ακαδημαϊκούς σκοπούς

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 562-574.]


Μ. Μαρτζούκου

Η συντακτική προσωδία σε άτομα με Άσπεργκερ

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 575-590.]


V. Masutti

The Syntax of French Adjectives: An Experimental Lesson in Secondary School

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 591-604.]


Α. Μπέφα

Στρατηγικές διαπραγμάτευσης της σημασίας από μαθητές της νέας ελληνικής σε περιβάλλον επικοινωνίας μέσω υπολογιστή

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 605-619.]


Θ. Ξιούφης

Tο επίθημα -αριό στη νέα ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 620-631.]


Μ. Παυλίδου

Σχολικός λόγος σε ομαδοσυνεργατικές διδακτικές πρακτικές: βιβλιογραφική ανασκόπηση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 632-642.]


Ι. Χατζηκυριάκου

Ταυτοτικές πραγματώσεις των εκπαιδευτικών κατά την αναπλαισίωση του σχολικού διδακτικού εγχειριδίου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 643-654.]